O ústavu

Ústav půdní biologie a biogeochemie Biologického centra AV ČR, v. v. i., vznikl sloučením Ústavu půdní biologie a Výzkumné infrastruktury SoWa.

Ústav půdní biologie byl zřízen k 1. 1. 1986 z Laboratoře půdní biologie, která pracovala v rámci bývalého Ústavu krajinné ekologie ČSAV již od roku 1979. Ústav rozvíjí multidisciplinární obor půdní biologie, tj. půdní zoologii, mikrobiologii, chemii a mikromorfologii a řeší základní otázky spojené s tvorbou, úrodností a regenerací půd. Činnost ústavu je zaměřena zejména na výzkum struktury a dynamiky společenstev půdních organizmů v přirozených a antropogenně ovlivněných ekosystémech, na výzkum interakcí mezi půdními živočichy, mikroorganizmy a abiotickými složkami půdního prostředí, na výzkum role půdních organizmů při tvorbě půdní mikrostruktury, na výzkum tvorby humusu a jeho transformací a na výzkum koloběhu biogenních prvků v půdě.

Výzkumná infrastruktura SoWa vznikla v roce 2016 za účelem podporovat výzkumné činnosti a Open Access služby zaměřené na pochopení mechanismů a procesů odpovědných za klíčové ekosystémové procesy a služby zaměřené na studium interakcí biotických a abiotických procesů zodpovědných za koloběh živin v půdě, vodních ekosystémech a v přechodových zónách, které tvoří rozhraní mezi půdou a vodou, a to od mikroúrovně až po úroveň povodí. Zvláštní pozornost byla věnována ekosystémům pod silným antropogenním tlakem, jako například území zasažená těžbou uhlí.

Od 1. 7. 2022 je Ústav půdní biologie a biogeochemie součástí Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích. 

Adresa:

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Ústav půdní biologie a biogeochemie
Na Sádkách 702/7
37005 České Budějovice

tel: (+420) 387 775 853
e-mail: upbb@bc.cas.cz

Mapa

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie a biogeochemie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA